INFO


wyszukiwanie zaawansowane

AXEL :: Sprzedaż i dostawa

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

 

1. Zastosowanie

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw będą miały zastosowanie do wszelkich cenników, sprzedaży i dostaw – również w przypadkach, w których nabywca określa inne warunki. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw będą ważne tylko wtedy, gdy firma „Axel” wyrazi na to zgodę na piśmie.

 

2. Ceny

2.1 Cennik obowiązują tylko przez 30 dni od daty ich publikacji i tracą ważność o ile nie zostaną zaaprobowane na piśmie w ciągu tego czasu.

2.2 Wszelkie ceny podaje się loco fabryka / punkt sprzedaży nie uwzględniając podatku VAT oraz kosztu opakowania, o ile nie zostało to uzgodnione na piśmie. Firma „Axel” zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed terminem dostawy, jeśli wystąpią zmiany cen podanych przez innych dostawców w stosunku do tych, które były nam znane pod datą publikacji lub jeśli wystąpią zmiany w kursach walut, stawkach przewozowych lub celnych, cenach surowców, podatkach publicznych itp.

 

3. Zamówienie

3.1 Zamówienie określa szczegółowo rodzaj, ilość, termin dostawy obuwia, jego cenę oraz termin zapłaty/przedpłaty.

3.2 Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy lub e-mailem na adres: axelkosela@wp.pl w temacie listu wpisując "Zamówienie".

3.3 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

3.4 Nabywca zobowiązany jest do podania numeru telefonu oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

3.5 Zamówienia co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, a których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni nie będą realizowane.

3.6 Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane, chyba, że ich treść uda się skorygować drogą mailową lub telefoniczne.

3.7 Firma „Axel” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

 

4. Potwierdzenie zamówienia

4.1 Jeżeli wraz z Nabywcą nie uzgodniono wprowadzenia zmian do podstawowej umowy, potwierdzenie zamówienia będzie wiążące.

4.2 Zamówienia złożone ustnie i pisemnie nie są dla nas wiążące dopóki nie zostało nam przesłane potwierdzenie zamówienia.

 

5. Anulowanie zamówienia

5.1 Zamówienia podlegają anulowaniu po uzyskaniu naszej pisemnej zgody. Nabywca pokryje wszelkie koszty, które mogą zostać przez nas poniesione.

 

6. Dostawa

6.1 Dostawa odbywa się na warunkach loco fabryka / punkt sprzedaży. Jeśli nie dokonano w tym względzie żadnych uzgodnień na piśmie, Firmie „Axel” przysługuje prawo wybrania formy transportu.

6.2 Jeśli nie uzgodniono określonego terminu dostawy, Firmie „Axel” przysługuje prawo do samodzielnego wyboru terminu dostawy.

6.3 Firma „Axel” zostaje zwolniona z odpowiedzialności, a tym samym uprawniona do przełożenia terminu dostawy, jeżeli po podpisaniu umowy wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji nie pozwalając na wywiązanie się z umowy: spory zbiorowe z pracodawcą oraz wszelkie inne sytuacje znajdujące się poza kontrolą stron, takie jak pożar, wyjątkowe warunki pogodowe, klęski żywiołowe, wojna, powszechna mobilizacja lub nieprzewidziane powołania wojskowe odbywające się na podobną skalę, rekwizycja, konfiskata, restrykcje w handlu zagranicznym, zamieszki i niepokoje społeczne, brak transportu, ogólne braki towarów, ograniczenia dostaw prądu, a także wszelkie wady i opóźnienia związane z dostawami od dostawców, które wynikają z sytuacji określonych w niniejszym podpunkcie.

6.4 Jeżeli można się spodziewać, że którakolwiek z przeszkód uniemożliwiających dostawę, wynikająca z dowolnej jednej lub więcej niż jednej sytuacji spośród tych, które zostały określone w podpunkcie 6.3, będzie trwać dłużej niż przez 3 miesiące, Firma „Axel” uprawniona jest do anulowania umowy bez uznawania tego faktu za naruszenie warunków umowy.

6.5 Jeżeli Nabywca zażąda wprowadzenia zmian do oryginalnej umowy w trakcie wykonywania dostawy, termin dostawy zostanie przełożony.

 

7. Ubezpieczenie

7.1 O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca wykupi transportową polisę ubezpieczeniową.

 

8. Opóźnienia po stronie Nabywcy

8.1 Jeśli Nabywca nie będzie w stanie przyjąć dostawy towarów w uzgodnionym terminie – lub jeśli prawdopodobne jest wystąpienie opóźnienia po jego stronie – powiadomi Firmę „Axel” o tym na piśmie, określając powód opóźnienia oraz, jeżeli będzie to możliwe, prawdopodobny czas, w którym dostawa będzie mogła zostać przyjęta.

8.2 Bez względu na to, że Nabywca nie przyjmie dostawy w uzgodnionym terminie, uiści wszelkie ewentualne opłaty w związku z dostawą i magazynowaniem, tak jakby dostawa danych towarów odbyła się.

 

9. Reklamacje

9.1 Reklamacje związane z jakością przedmiotu sprzedaży będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy, Kodeks Cywilny oraz inne , obowiązujące przepisy prawne.

9.2 Reklamacji nie podlega:

9.3 Naturalne zużycie obuwia nawet w okresie dwóch lat od daty zakupu ( np. zużycie się fleczków )

9.4 Obuwie z wadami jawnymi ( widocznymi w momencie zakupu ) co do których można przyjąć , że Nabywca wiedział o nich w chwili zakupu.

9.5 Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania ( obicia, otarcia , uszkodzenia mechaniczne)

9.6 Wygoda obuwia - obuwie źle dopasowane do stopy.

9.7 Różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry.

9.8 Przemakanie obuwia.

9.9 Odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór podszewkowych naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia.

9.10 Obuwie wyprodukowane na specjalne zamówienie nie podlega wymianie, bądź zwrotowi bez wcześniejszych ustaleń.

 

10. Odpowiedzialność cywilna z tytułu wad produktu

10.1 Firma „Axel” ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane przez produkty, w przypadkach, w których można wykazać, że powstała szkoda była wynikiem zaniedbania z naszej strony lub ze strony naszych pracowników. W żadnych okolicznościach Firma „Axel” nie ponosi odpowiedzialności za stratę zysków, stratę zarobków, lub jakiekolwiek straty pośrednie.

10.2 Jeżeli dowolna osoba trzecia wniesie roszczenie o odszkodowanie przeciwko Firmie „Axel” w przypadku uszkodzenia produktu, Nabywca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Firmę „Axel” w terminie trzech dni.

 

11. Płatności

11.1 Nasze warunki płatności są wyszczególnione w zamówieniu/potwierdzeniu zamówienia.

11.2 Jeżeli płatność zostanie dokonana po ustalonym terminie płatności, naliczane będą odsetki karne.

11.3 Nabywca nie może potrącać z towarów Firmy „Axel” należnych mu z naszej strony wierzytelności wynikających z innych spraw prawnych, ani nie może zatrzymywać naszych towarów w charakterze rekompensaty za roszczenia wzajemne.

11.4 Nabywca nie może wstrzymywać płatności z powodu roszczeń bądź roszczeń wzajemnych dotyczących dostarczonych towarów.

11.5 Wszelkie opóźnienia w płatnościach upoważniają Firmę „Axel” do wstrzymania dalszych dostaw, a dodatkowo zwalniają nas również ze wszystkich zobowiązań umownych. Jesteśmy także upoważnieni do żądania odszkodowania od Nabywcy.

11.6 W przypadku nieuiszczenia płatności, Nabywca (dłużnik) opłaci koszty windykacji długu, łącznie z opłatami i honorariami pobranymi przez prawników, firmy windykacyjne, itd.

 

 

12. Wielkość dostawy

12.1 Dostawę uznaje się za zrealizowaną, jeżeli dostarczymy 10% mniej lub więcej towaru niż figuruje na zamówieniu.

 

13. Prawa autorskie i prawa do produkcji

13.1 Prawa do produkcji podlegają prawu autorskiemu, co oznacza, że modele zaprojektowane przez nas lub modele, za których zaprojektowanie zapłaciliśmy, mogą być produkowane tylko przez nas lub za naszą zgodą.

 

14. Rysunki i opisy

14.1 Wszelkie rysunki w broszurach i arkuszach danych podano w przybliżeniu i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian, jeśli uznamy takie zmiany za konieczne z technicznego punktu widzenia, lub za korzystne.

 

 

15. Własność

15.1 Dostarczone towary pozostają własnością Firmy „Axel”, dopóki w całości nie zostanie uiszczona płatność za nie.

 

16. Spory

16.1 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy bądź w związku z nią będą rozwiązywane zgodnie z prawem Polski.

16.2 Miejscem właściwym do rozpatrywania spraw sądowych jest Sąd we Wrocławiu.